شرح محصول :
قرص ب سيكس مينا( ويتامين B6)

موارد مصرف :
دور از نور و رطوبت و در دماي کمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.
دارو  را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.
اين محصول براي پيشتگيري يا درمان بيماري نمي باشد.