شرح محصول :
30 قرص خط دار 
براي رفع اضطراب و اختلالات خواب
ترکیبات :
عصاره خشک سنبل الطيب 9/70 ميلي گرم
( معادل 85% ميلي گرم والرينيک اسيد)
عصاره خشک بادرنجبويه 1/14 دميلي گرم
موارد مصرف :
مقدار مصرف:
رفع اضطراب : يک تا دو قرص روزانه ميل شود.
اختلالات خواب: دو تا سه قرص همزمان، يک
ساعت قبل از خواب با مقداري آب ميل شود.
هشدار: 
اين دارو ممکن است باعث خواب آلودگي شود، لذا ضمن درمان از رانندگي و کار با وسايلي که نياز به هوشياري کامل دارند
خودداري شود. مصرف اين دارو  در کودکان زير 14 سال بدون تجچويز پزشک توصيه نمي گردد.
شرايط نگهداري:
در دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و رطوبت و در جعبه نگهداري شود.