شرح محصول :
ضد سرفه- خلط آور 
ترکیبات :
دارو حاوي عصاره آويشن مرزه،اکاليپتوس، رازيانه
مي باشد.
شربت بر مبناي 8 تا 12 ميلي گرم ترکيبات فنلي تام بر حسب تيمول
در 100 ميلي ليتر استاندارد شده است.

موارد مصرف :
بزرگسالان :
روزي سه بار هر بار (15 تا 30 ميلي ليتر)
کودکان بالاي 6 سال:
روزي سه بار هر بار 15 ميلي ليتر
کودکان 6-2 سال:
روزي سه بار هر بار 10 ميلي ليتر
از دسترس کودکان دور نگه داريد.
در جاي خشک و خنک نگهداري شود. قبل از مصرف خوب تکان دهيد.