شرح محصول :
شرايط نگهداري : دور از نور و در دماي زير 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.
ترکیبات :
سرما خوردگي بزرگسالان
1- استامينوفن(پاراستامول)   325 ميليگرم
2- فنيل افرين هيدروکلرايد   5 ميليگرم
3- کلرفنيرامين مالئات   2 ميليگرم
موارد مصرف :
هشدار : اين دارو ممکن است سبب خواب آلودگي شود لذا ضمن درمان از
رانندگي و کار با وسايلي که نياز به هوشياري کامل دارد خودداري شود.
در صورت مصرف اتفاقي بيش از حد معين به پزشک يا بيمارستان مسمومين مراجعه شود.
دور از دسترس کودکان نگهداري شود.