شرح محصول :
قرص استامينوفن كدئين
ترکیبات :
100 قرص خط دار
استامينوفن کدئين 10/300
هر قرص حاوي:
استامينوفن   300 ميلي گرم
کدئين فسفات    10 ميلي گرم

موارد مصرف :
فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.
اين دارو ممکن است سبب خواب آلودگي شود. لذاضمن درمان از رانندگي و کار با وسايلي که نياز به هوشياري کامل دارند خودداري شود.
در صورت  مصرف بيش از مقدار تعيين شده بلافاصله به پزشک و يا بيمارستان مسمومين مراجعه شود.
همزمان با اين دارو از مصرف ساير فراورده هاي حاوي استامينوفن خودداري نماييد.
در هر نوبت بيش از دو قرص و مجموعا" بيش از هشت قرص در روز مصرف نشود.
دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
دور از نور و رطوبت و در دماي زير 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.