داروهای گیاهی

شربت سینه گیاهی تیمیان

شربت سینه گیاهی تیمیان

تنها شربتی که از 4 عصاره گیاهی تشکیل شده است

مشاهده
شربت گیاهی والریک

شربت گیاهی والریک

حاوی عصاره سنبل الطیب

مشاهده
قرص گیاهی والریک

قرص گیاهی والریک

ترکیبات عصاره خشک سنبل الطیب، عصاره خشک بادرنجبویه

مشاهده
قرص گیاهی مینا سیج

قرص گیاهی مینا سیج

ترکیبات عصاره خشک مریم گلی

مشاهده