پریزن

لوسیـون بدن خـاویـار / 200ml

  • نرم و مرطـوب کننده قوی پوست

مناسب برای استفـاده بعد از آفتـاب
ضـد التهـاب
بهبـود قـوام و سفتی پـوست
تأمین رطـوبت 24 سـاعته پـوست
منـاسب برای انواع پـوست

روش مصرف:
 مقدار کافی از لوسیـون را بر روی پوست بدن مـاساژ دهید تا جذب شود .