درباره ما

شصت و هفت سال پیش در چنین روزی در روز 21 مهر ماه، شرکت مینا تاسیس شد.دکتر پاکروان موسس این شرکت از اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه تهران و دانش آموخته ی این دانشگاه بودند.از آن روز تا به حال شرکت مینا مبنای کار خود را بر اصل تقدم کیفیت گذارده و هر روز برای رشد کیفیت خود تلاش کرده است.این اصل منجر شد که نه تنها در صنعت داروسازی و محصولات بهداشتی داخلی بدرخشد که در صادرات هم کارنامه ی درخشانی داشته باشیم.

ما مفتخریم شصت و هفت سال در کنار شماییم.