حضور در همایش نقش بانوان در اقتصاد مقاومتی


این همایش در مرکز همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راستای نیل به اهداف افق 1404 و ایجاد تعاملات کاربردی جهت ایجاد بستری مناسب
برای فعالیت بانوان در حوزه های خدمات ، تولید و تجارت از یک سو و نیز بررسی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار جهت بانوان برگزار گردید.
در این همایش بیش از 1500 نفر بانوی فعال در زمینه اقتصادی و مدیریتی حضور داشتند که در پایان از بانوان موفق تجلیل بعمل آمد.
تیم بازاریابی و فروش شرکت داروسازی مینا با تخصیص یک غرفه در این همایش و ارائه توضیحات کیفی و کمی محصولات خود به بانوان موفق ، 
توانست بستری مناسب برای فروش و معرفی فراهم آورد.